EXPORT

 

DARAB ATT

I.č.: 643002103200517 -  Mikročip:203018100002667

 

Pohlaví:  Hřebec   Datum narození:  30.7.2017  Barva: Hnědák   Linie: Sovchoz 2.  Rodina: Kepderi

 

Chovatel: Petra Marešová   - Farma Achalteke Tukleky - www.akhal.net   Majitel: Tatiana Pielaszek, Polsko.

 

Darbek 1478 Dartai 1184 Desmal 12 1095 Polot                  2262 Doiduk
2706 Darya 2 1029 Anchar               2271 Dunya
3478 Drama 1227 Makat 1069 Kortik                 2803 Marsiya 8
2713 Djamna 1076 Melekush            2724 Dogadka
Jangi                            1685 Samurai 1228 Maksut 2 1083 Omar          
2014 Mushmula
Sakata 1069 Kortik          
2450 Sayatkhanum 19
3513 Jana -Jan 1584 Mingam 1069 Kortik        
2841
Mimoza
2698 Davenda 1195 Ekemen       
2724 Dogadka

 

2017

2017

2017

2019

 
 
         

<< Zpět